Facebook

Poradna


Na co mám u zaměstnavatele právo?

Vloženo: 15.10.2015 (10:48:37)

OTÁZKA

Zdravím, nastoupil jsem do firmy, kde jsem měl dostat smlouvu, jenže po týdnu práce jsem se z jistých důvodů nedostavil do práce, a ani jsem se neměl jak ozvat (ale oni mne taky nekontaktovali). Během toho týdne jsem dostal zálohu. Po nějaké době kdy měla být výplata, jsem se domluvil, že si přijdu pro zbytek (vyrovnání a šéf chtěl i něco podepsat) tak jsem se dostavil, a on teprve začal hledat moje hodiny a pak mi řekl, že teda mám 2500- 2000. Takže by mi měl dat 500, jenže on ze pokuta za nepříchod do práce 1000, a že bych mu měl ještě doplatit... Je to možné? Já přeci nebyl jeho zaměstnanec a vyplatit by mne měl. Nejde mi tak o ty peníze, jako o princip. Poraďte co mam dělat. Diky

ODPOVĚĎ

 Dobrý den,

děkujeme za důvěru, se kterou se obracíte na naši organizaci.

Ve Vašem e-mailu píšete, že jste nastoupil do firmy a měl jste dostat smlouvu.  Píšete, že jste se po týdnu nedostavil do práce. Píšete, že jste od zaměstnavatele obdržel zálohu, a domluvil se, že zbývající část výplaty (500 Kč) obdržíte ve výplatním termínu. Zaměstnavatel Vám sdělil, že za to, že jste se nedostavil do práce, požaduje zaplatit pokutu 1 000 Kč. Dotazujete se, zda je možné požadovat pokutu za nepříchod do práce. Sdělujete, že jste nebyl zaměstnancem a že by Vás měl zaměstnavatel vyplatit.

Při odpovědi na Váš dotaz budeme vycházet z toho, že mezi Vámi a zaměstnavatelem nebyla uzavřena žádná dohoda písemně.

Sdělujeme, že dle zákoníku práce se pracovní poměr zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak.

Pracovní poměr vzniká dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce.  Uzavření pracovní smlouvy je dvoustranné právní jednání, které má zákonem stanovené formální a základní obsahové náležitosti a pracovní smlouva musí mít vždy písemnou formu.

Pracovní smlouva musí obsahovat

a) druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat,

b) místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce podle písmene a) vykonávána,

c) den nástupu do práce.

Ústně sjednaná pracovní smlouva je neplatná, přičemž dle komentáře současného znění zákoníku práce se neplatnosti této dohody však nelze dovolat, pokud bylo ústně domluveno výše uvedené (druh práce, místo výkonu práce, den nástupu do práce) a bylo-li již na základě této ústní smlouvy započato s plněním. To ve Vašem případě znamená, že pokud jste začal již vykonávat práci, třeba jen krátce, máme za to, že jste započal pracovní poměr. Jelikož jste nedostal pracovní smlouvu, je vhodné tuto smlouvu sepsat písemně a dodatečně schválit pracovně právní vztah.

Od vzniku pracovního poměru je mimo jiné zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu nebo plat, vytvářet podmínky pro plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy, smlouvou nebo stanovené vnitřním předpisem. Zaměstnanec je povinen mimo jiné podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru.

Mzda musí být sjednána, stanovena nebo určena před začátkem výkonu práce, za kterou má tato mzda příslušet. Zaměstnavatel je povinen v den nástupu do práce vydat zaměstnanci písemný mzdový výměr, který obsahuje údaje o způsobu odměňování, o termínu a místě výplaty mzdy, jestliže tyto údaje neobsahuje smlouva nebo vnitřní předpis.

Z výše uvedeného vyplývá, že jste se zaměstnavatelem nedodrželi písemnou formu pracovní smlouvy – smlouva nebyla uzavřena písemně. Pokud jste však ústně dohodli druh práce, místo výkonu práce, den nástupu do práce a Vy jste začal dle tohoto práci vykonávat, máme za to, že došlo k uzavření pracovní smlouvy a nelze se dovolat její neplatnosti.

Na základě odvedené práce Vám tak přísluší mzda. Pokud ji zaměstnavatel v plné výši nevyplatí, pak by Vám nezbylo, než ji vymáhat soudní cestou. Zde však může být problematické právě prokazování uzavření pracovní smlouvy a tedy prokazování Vašich nároků.

Pokud však dospějete k závěru, že vznikl pracovní poměr, pak je třeba jej nadále řádně plnit, případně jej řádně ukončit – dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době.

Je třeba upozornit na skutečnost, že neuzavřením písemné pracovní smlouvy se můžete Vy i Váš zaměstnavatel dopouštět určitého přestupku, který inspektorát práce může vyhodnotit jakožto nelegální práci, což pro vás oba může mít negativní důsledky – uložení sankce ze strany inspektorátu práce.

Co se týče pokuty za nedostavení se do práce, sdělujeme, že nelze, aby zaměstnavatel takovéto pokuty stanovoval. Za nedostavení se do práce může být zaměstnanec „pokutován“ jiným způsobem – např. může to být důvodem ukončení pracovního poměru.

Je však třeba upozornit na to, že zaměstnavatel může požadovat určitou náhradu škody, která mu mohla vzniknout tím, že jste se do práce nedostavil.

Píšete, že nadřízený chtěl po Vás něco podepsat – nevíme, o jaký dokument konkrétně šlo a zda jste něco zaměstnavateli podepsal.

K plnohodnotné odpovědi na Váš dotaz by bylo vhodné upřesnit Vaše informace – zda a jaké písemnosti byly podepsány, případně je možné se na nás obrátit i osobně.

S pozdravem

OP Opava

 

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace