Facebook

Poradna


Mám právo na propustku k lékaři?

Vloženo: 04.01.2017 (14:51:06)

OTÁZKA

Dotaz:

1. kolik propustek k lékaři můžu dostat za měsíc? Někdy se mě bohužel, sejdou 3 za týden a pak třeba 2 měsíce nemusím lékaře navštívit. Myslím tím, že nejezdím jen se sebou ale i s dětmi. Nadřízený mě vyhrožuje, že mě to bude muset nějak zregulovat na určitý počet propustek a pouštět mě nebude.

2. může mě zaměstnavatel nutit, aby si paragraf vzal manžel, který má vyšší výdělek, když já mám jen životní minimum?

3. s dětmi jezdím cca 50km na vyšetření od místa bydliště a mám na to jen 2 hodiny-což není možné stihnout. Děkuji Vám velmi za odpověď, krásný den.

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

děkujeme Vám za důvěru, se kterou jste se obrátila na naši organizaci.

Dotazujete se, na kolik propustek k lékaři máte nárok za měsíc, kdy sdělujete, že někdy potřebujete k lékaři např. 3x za týden a pak třeba delší dobu (dva měsíce) k lékaři nejdete. K lékaři chodíte Vy sama, rovněž k lékaři doprovázíte děti. Váš nadřízený sděluje, že Vám počet propustek bude muset zregulovat a nebude Vás vždy pouštět.

Sdělujeme, že vyšetření nebo ošetření u lékaře a doprovod rodinného příslušníka k ošetření nebo vyšetření patří mezi důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance, pro které je zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci. Okruh a rozsah důležitých osobních překážek v práci stanovuje nařízení vlády č. 590/2006 Sb. Toto nařízení vlády rovněž stanovuje, za jakých podmínek a na jakou dobu je pracovní volno zaměstnanci poskytnuto a v jakých případech náleží zaměstnanci náhrada mzdy.

Výše uvedené nařízení vlády uvádí, že v případě vyšetření nebo ošetření se poskytne zaměstnanci pracovní volno s náhradou mzdy na nezbytně nutnou dobu, bylo-li vyšetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout. To vše za předpokladu, že vyšetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu.

Bylo-li vyšetření provedeno v jiném než nejbližším zdravotnickém zařízení, poskytne se pracovní volno na nezbytně nutnou dobu, náhrada mzdy však přísluší nejvýše za dobu, která by odpovídala vyšetření u nejbližšího zdravotnického zařízení.

Co se týče doprovodu dítěte k vyšetření u lékaře, pak nařízení vlády č. 590/2006 Sb. stanovuje, že pracovní volno se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den, byl-li doprovod nezbytný a vyšetření nebylo možno provést mimo pracovní dobu. V případě doprovodu dítěte náleží náhrada mzdy. V případě doprovodu dítěte do školského poradenského zařízení ke zjištění speciálních vzdělávacích potřeb dítěte se pracovní volno poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu bez náhrady mzdy.

Uvedené nařízení vlády ani zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nijak neomezuje počet čerpání pracovního volna k vyšetření u lékaře či k doprovodu dítěte k lékaři. Pokud jsou splněny podmínky pro poskytnutí pracovního volna, je zaměstnavatel povinen toto pracovní volno poskytnout a zaměstnance v práci omluvit bez ohledu na četnost vyšetření.

Z výše uvedeného vyplývá, že je vhodné zaměstnavateli prokázat, že vyšetření nemohlo být provedeno mimo pracovní dobu – např. potvrzení lékaře o ordinačních dobách, době objednání atd. V případě doprovodu dětí je třeba prokázat, že doprovodu bylo třeba – což se u nezletilých dětí předpokládá, nicméně i toto může potvrdit lékař.

Sdělujete, že s dětmi jezdíte na vyšetření do místa vzdáleného cca 50 km od místa bydliště. Z výš uvedeného vyplývá, že náhrada mzdy se poskytne za dobu, kterou by zaměstnanec čerpal v souvislosti s vyšetřením (cesta k lékaři, doba čekání, doba vyšetření, cesta zpět) u nejbližšího zdravotnického zařízení. Neuvádíte, zda lékař dětí je Vašemu pracovišti či bydlišti nejbližší, případně zda jde o specialistu atd., kdy vyšetření není možné provést u bližšího lékaře. Nicméně i u takto „vzdáleného“ lékaře je právo na poskytnutí pracovního volna na nezbytně nutnou dobu, ovšem je otázkou, zda by Vám za celou dobu náležela náhrada mzdy – jaké jsou důvody toho, že není možné vyšetření provést blíže. Dále uvádíte, že na vyšetření dětí máte jen 2 hodiny, což se nedá stihnout. Jak již bylo uvedeno, pracovní volno se poskytne na nezbytně nutnou dobu, tedy není možné toto jakkoli obecně omezovat a je možné, že tato doba bude při jednotlivých vyšetřeních rozdílná – někdy budete déle čekat, někdy méně, někdy bude cesta k lékaři delší z důvodu dopravní situace atd. Vždy je vhodné si nechat od lékaře potvrdit dobu strávenou u něj a připočíst dobu strávenou na cestu atd.

Dále se dotazujete na to, zda může zaměstnavatel požadovat, aby s dětmi k lékaři chodil Váš manžel, který má vyšší výdělek nežli Vy. K tomuto sdělujeme, že výše uvedené nařízení vlády uvádí, že pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka (ve Vašem případě dítěte) se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků – není zde omezení, že by se např. rodiče dítěte měli v doprovodu střídat atd. Zaměstnavatel není kompetentní k tomu, aby rozhodoval o tom, kdo bude dítě doprovázet. Samozřejmě je vhodné situaci hodnotit i z pohledu zaměstnavatele, např. v době kdy se dokončuje nějaká zakázka, končí termín apod. je možné, že by výpadek jednoho zaměstnance mohl dokončení zakázky ohrozit a je tak na zaměstnanci, aby zhodnotil, zda je vyšetření v danou dobu potřebné a zda jeho doprovod nemůže nahradit jiný rodinný příslušník. Samozřejmě jsou situace, kdy zdravotní stav nedovoluje se přizpůsobovat.

S pozdravem

Poradci Občanské poradny Opava

 

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace