Facebook

Poradna


Jak zajistit, aby manžel nenakládal s majetkem a majetek dostaly děti?

Vloženo: 05.08.2020 (15:38:08)

OTÁZKA

Manžel se odstěhoval a vše je napsáno na něho a všechno chce nechat pro syny jak zabezpečit aby nic neprodal a splnil co řekl.

Dotaz na naši poradnu:

Manželé jsme 22 let manžel platí veškeré poplatky za barák a pojistky odstěhoval se k jiné ženě, ale o hospodářství se dál stará a ještě tu má svého otce o kterého se taky musí starat. Stačí sepsat nějakou smlouvu s ověřeným podpisem?

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

děkujeme Vám za důvěru, se kterou jste se obrátila na naši organizaci.

Z Vašeho dotazu vyplývá, že nemovitost, ve které žijete, je ve výlučném vlastnictví manžela. Manžel se ze společné domácnosti odstěhoval, nadále hradí poplatky související s domem, stará se o hospodářství a svého otce, který v nemovitosti také žije. Dále z e-mailu vyplývá, že manžel přislíbil (řekl), že nemovitost (a zřejmě i nějaký další majetek – hospodářství) nechá synům. Dotazujete se, jak zabezpečit, aby svůj slib splnil a aby nic neprodal, zda stačí sepsat nějakou smlouvu s ověřeným podpisem.

Sdělujeme, že si bohužel nejsme jisti tím, zda lze nějak ošetřit, aby synové majetek otce skutečně obdrželi.

Samozřejmě manžel může nyní za života učinit kroky k tomu, aby dal synům větší jistotu, že majetek obdrží, nicméně je otázkou, zda lze toto ošetřit zcela najisto.

Manžel může nyní sepsat závěť, ve které odkáže majetek synům. Nicméně je třeba říci, že každý může sepsat závětí několik a vždy platí ta posledně sepsaná, pokud by si závěti navzájem odporovaly. Nelze tedy vyloučit, že by manžel někdy později sepsal jinou závěť, kde by majetek (nebo jeho část) odkázal někomu jinému.

Dále je třeba sdělit, že děti jsou dle ustanovení § 1643 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nepominutelnými dědici, kterému náleží z pozůstalosti povinný díl. Musí se mu tedy z pozůstalosti něčeho dostat - je-li nepominutelný dědic nezletilý, musí se mu dostat alespoň tolik, kolik činí tři čtvrtiny jeho zákonného dědického podílu. Je-li nepominutelný dědic zletilý, musí se mu dostat alespoň tolik, kolik činí čtvrtina jeho zákonného dědického podílu. Nicméně nepominutelný dědic nemá právo na podíl z pozůstalosti, nýbrž jen na peněžní částku rovnající se hodnotě jeho povinného dílu.

Manžel dále může již nyní majetek na syny převést – darovat či prodat. Zde je však otázkou, zda by toto učinil, jelikož by tím skutečně ztratil vlastnické právo k daným věcem – samozřejmě je možné např. zřízení služebnosti užívání nemovitostí apod., ale i tak by již manžel nebyl vlastníkem daného majetku.

Neuvádíte, zda jsou synové zletilí či nezletilí, v případě, že jsou synové nezletilí a manžel by již nyní chtěl majetek na syny převést, pak by nabytí majetku (darování či koupě - mimo obvyklá darování či koupi) bylo třeba nechat schválit soudem, který posoudí, zda je v zájmu nezletilých takové nakládání s majetkem.

V ustanovení § 3 odst. 2 občanského zákoníku jsou uvedeny zásady, které mají být v soukromém právu dodržovány, kdy mezi tyto zásady patří, že „daný slib zavazuje“.

Sdělujete, že manžel řekl, že vše nechá synům. Nevíme, do jaké míry toto sdělení bylo příslibem, a tedy do jaké míry se tímto manžel vůči synům zavázal.

Dle ustanovení § 2056 občanského zákoníku je dáno, že „kdo druhému dar jen slíbí, není zavázán darovat, ale ten, kdo slib obdržel, má právo, aby mu slibující nahradil náklady účelně vynaložené v očekávání daru“.

Tedy ani příslib daru nezaručí, že druhý dar skutečně obdrží. Nicméně pokud v očekávání daru ten, kdo měl dar obdržet, vynaložil nějaké náklady, pak je může po tom, kdo měl dar poskytnout, požadovat.

Je otázkou, zda by bylo možné uzavřít např. smlouvu o smlouvě budoucí darovací, kde se otec zaváže, že se syny uzavře darovací smlouvu v budoucnu a za jakých podmínek. Nicméně máme za to, že tyto smlouvy se uzavírají s tím, že k darování dojde v blízké budoucnosti, nejsme si tedy jisti tím, zda je možné takto postupovat v případě vašich synů.

Dále sdělujeme, že z Vašeho e-mailu chápeme, že v dané nemovitosti jste všichni společně bydleli. Proto ještě uvádíme ustanovení § 747 občanského zákoníku, které říká, že „Má-li alespoň jeden z manželů právo nakládat domem nebo bytem, ve kterém se nachází rodinná domácnost manželů nebo rodiny, a tohoto domu nebo bytu je k bydlení manželů nebo rodiny nezbytně třeba, musí se zdržet všeho a předejít všemu, co může bydlení znemožnit nebo ohrozit. Manžel zejména nesmí bez souhlasu druhého manžela takový dům nebo byt zcizit nebo k domu, jeho části nebo k celému bytu zřídit právo, jehož výkon je neslučitelný s bydlením manželů nebo rodiny, ledaže zajistí manželovi nebo rodině po všech stránkách obdobné bydlení s bydlením dosavadním.“

Z tohoto tedy vyplývá, že pokud je nemovitosti manžela třeba k zajištění bydlení rodiny, pak by manžel neměl bez Vašeho souhlasu danou nemovitost převést do vlastnictví jiné osoby. 

S odkazem na výše uvedené sdělujeme, že jsou zde možnosti, jak ošetřit, aby synové dostali to, co jim manžel chce dát, nicméně si nejsme jisti tím, jak toto co nejvíce zajistit.

V této věci je vhodné se obrátit na advokáta či notáře, který by zřejmě blíže sdělil možnosti postupu v dané situaci.

 S pozdravem

Mgr. Radana Plevová, sociální pracovník Občanské poradny Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace