Facebook

Poradna

Způsobila jsem nehodu, 07.06.2016

Při své pravidelné jízdě autem do zaměstnání jsem se na křižovatce střetla s cyklistkou a způsobila tak dopravní nehodu se zraněním. Během vyšetřování jsem byla obviněna z nedbalostního jednání - přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Myslím si ale, že na nehodě má podíl i cyklistka. Jaká mám práva, mohu se nějak bránit? Dosud se mi nic takového nestalo.                                                                        Mirka

Uvádíte, že jste způsobila dopravní nehodu a následně jste byla obviněna z přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Řízení o dopravních přestupcích je jako zvláštní druh správního řízení upraveno zákonem o přestupcích č. 200/1990 Sb., za širokého podpůrného použití zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Ustanovení § 73 odstavce 1 Zákona o přestupcích uvádí, že občan je obviněný z přestupku, jakmile správní orgán učinil vůči němu první procesní úkon. Na takového občana se však hledí jako by byl nevinen, pokud jeho vina nebyla vyslovena pravomocným rozhodnutím. O zahájení řízení správní orgán vyrozumí účastníky řízení (obviněný z přestupku, poškozený). Oznámení o zahájení řízení může být spojeno s jiným úkonem řízení, například s předvoláním k ústnímu jednání. Obviněnému je sděleno, z jakého přestupku je obviněn, včetně uvedení místa a času spáchání porušení zákona, jehož se měl dopustit. Současně při zahájení řízení správní orgán poučí účastníky řízení o jejich právech a povinnostech.  V ustanovení § 73 odst. 2. tohoto zákona jsou ustanovena práva obviněného z přestupku. Konkrétně se jedná o tato práva: a) vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se mu kladou za vinu, a k dů­kazům o nich, b) uplatňovat skutečnosti a navrhovat důkazy na svou obhajobu, c) podávat návrhy a opravné prostředky. K výpovědi ani k doznání nesmí být donucován. Vedle toho jsou další procesní oprávnění účastníků řízení (tedy i obviněného z přestupku) zmíněna též ve správním řádu. Jedná se například o právo zastoupení advokátem, právo na nahlížení do spisu a činit si z něj výpisy, popřípadě nechat si od správního orgánu pořídit kopie spisu nebo jeho částí, navrhovat důkazy, právo vyjádřit v řízení své stanovisko a obdržet informace, právo vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, právo na odvolání. Při uplatňování těchto svých oprávnění není obviněný nikterak omezen. Ve vaší situaci je tak možné nahlédnout do spisu, ze kterého bude patrné, na základě jakých důkazů došlo k vašemu obvinění z přestupku. Jestliže máte za to, že na dopravní nehodě má svůj podíl zavinění i cyklistka, je možné k podpoření tohoto vašeho tvrzení během řízení uvést důvody a doložit i dalšími důkazy, skutečnostmi, svědky.

 

Monika Urbánková

Občanská poradna Charity Opava

 

Dotazy můžete zasílat přes internetovou poradnu na www.obcanskaporadnaopava.cz, či poradnu osobně navštívit na adrese Kylešovská 10, Opava

 

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA Sdružení obrany spotřebitelů

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace