Facebook

Poradna

Započtení daru v dědictví

Moje matka za svého života převedla formou darovací smlouvy rodinný dům na mého bratra. V domě si nechala zřídit věcné břemeno. Já jsem žádnou nemovitost neobdržel. Myslím si, že můj bratr je zvýhodněn. Známý mi řekl, že můžu požádat, aby tento dar byl započten do dědictví. Můžete mi vysvětlit, co to znamená?        Honza P. 

Dobrý den, z toho, jak situaci popisujete, se domnívám, že se cítíte ukřivděný, protože vám maminka nic nedarovala a bratrovi ano. Než vám odpovím na váš dotaz, chtěla bych jen doplnit, že vaše maminka má právo za  svého života nakládat se svým vlastním majetkem jak uzná za vhodné. Svůj majetek tedy může převést na kohokoliv, tedy i výhradně na vašeho bratra. Je to jejím právem, které nepodléhá vašemu souhlasu. A teď k vašemu dotazu. Známý měl zřejmě na mysli tzv. započtení daru. Do dědického řízení po mamince  může být započtena hodnota daru, který obdržel váš bratr. Smyslem tohoto započtení je vyvážit případné nerovnosti v množství majetku nabytého od zůstavitele. Předmětem tohoto započtení mohou být pouze ty dary, které obdržel dědic (bratr) ještě za života od zůstavitele (maminky) bezplatně a nad rámec běžných darů. To, jaké dary jsou neobvyklé, však není v zákoně přímo stanoveno. Obvyklost darování je třeba posuzovat individuálně, a to vzhledem k majetkovým poměrům dárce. Pokud dojde k dědění ze zákona, soud provede započtení z úřední povinnosti. Ne vždy má však soud možnost si zjistit, že došlo k darování, proto máte možnost na toto upozornit a započtení daru navrhnout. Započítávají se dary všech dědiců. Pokud bude nemovitost vašeho bratra započtena, bude se počítat hodnota daru, která platila  v okamžiku jeho darování. Hodnota daru se pak připočte k čisté hodnotě dědictví. Tato celková hodnota dědictví  se vydělí počty dědiců (ve vašem případě zřejmě dvěmi). Takto vypočítáte, kolik který dědic by měl dostat. Podíl toho dědice, který obdržel dar, se sníží o hodnotu daru, kterou již za života od zůstavitele obdržel. Tím dojde ke snížení dědického podílu vašeho bratra. Při dědění ze závěti se započtení provede tehdy, pokud k tomu dal zůstavitel příkaz nebo pokud by obdarovaný dědic by proti jinému dědici (neopomenutelnému potomkovi) znevýhodněn.

Radka Matyášková,
Občanská poradna Charity Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace