Facebook

Poradna

Otčím mi sebere úrodu na zahrádce, 14.06.2016

Jsem vlastníkem domu. Sám v něm ale nebydlím, obývá ho manžel mé maminky, tedy můj nevlastní otec. Maminka mi dům předloni darovala a v domě bylo zřízeno věcné břemeno užívání nemovitosti jak pro maminku, tak pro jejího manžela. Maminka nedávno zemřela, ale nevlastní otec v domě zůstal bydlet. V poslední době s ním začaly problémy. Nevlastní otec sklízí úrodu se stromů na zahradě, a to i přes můj výslovný zákaz. Nevadilo by mi, kdyby si natrhal pro svou potřebu, ale on plody rozdává své rodině a mně jako vlastníkovi nic nezbude. Na zahradě s ničím nepomůže, má z ní jen užitek.  Má na to právo, když má věcné břemeno na bezplatné užívání domu a zahrady? Může sebrat celou mou úrodu? Katka C.

Obecně věcná břemena podle nového občanského zákoníku dělíme na služebnosti a reálná břemena. Ve vašem případě nejspíše půjde o zřízení služebnosti (nový pojem vašeho věcného břemene podle nového občanského zákoníku /NOZ/), která omezuje vlastníka věci ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco strpět či se něčeho zdržet. Zajímá vás, v jakém rozsahu může váš nevlastní otec užívat tuto služebnost, zda má právo na úrodu apod. Důležité je, jak je ve smlouvě vymezen rozsah a obsah služebnosti. Není-li obsah nebo rozsah služebnosti určen, posoudí se podle místní zvyklosti. Nevíme, zda vámi sjednaná služebnost vykazuje pouze znaky užívacího práva či i práva požívacího. Pokud je ve smlouvě zřízeno užívací právo, tj. služebnost užívacího práva, tak dle NOZ se uživateli poskytuje právo užívat cizí věc pro jeho potřebu a pro potřebu jeho domácnosti, přičemž vlastníku, tedy vám, náležejí všechny užitky, které si ale můžete brát pouze za předpokladu, že nebudete krátit práva uživatele služebnosti. Pokud by byla zřízena také služebnost požívacího práva podle § 1285 NOZ, tak váš nevlastní otec jakož poživatel má právo užívat cizí věc a brát z ní plody a užitky, a to nejen pro sebe a potřebu své domácnosti. Po dobu požívacího práva také přejímá všechny závady a nese náklady, bez nichž by se plodů a užitku nedosáhlo. Zároveň také udržuje věc ve stavu, v jakém ji převzal a hradí obvyklé udržovací náklady na věc, včetně její obnovy. Z výše uvedeného vyplývá, že jde o složitou situaci a bylo by již vhodnější posouzení smlouvy o zřízení služebnosti u právníka s následným zvolením další postupu, zřejmě výzvy nevlastnímu otci, aby dodržoval rozsah služebnost v souladu se zákonem a smlouvou.

Romana Najvertová

Občanská poradna Charity Opava

 

Dotazy můžete zasílat přes internetovou poradnu na www.obcanskaporadnaopava.cz, či poradnu osobně navštívit na adrese Kylešovská 10, Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA Sdružení obrany spotřebitelů

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace