Facebook

Poradna

Nájemník dělá nepořádek

S nájemcem máme uzavřenou nájemní smlouvu do 31. 12. 2012. Bohužel jsou s ním problémy – stěžují si na něj i sousedé, v noci dělá hluk, neuklízí společné prostory, je vulgární apod. Několikrát jsem jej vyzýval k nápravě, ale marně. Chtěl jsem se s ním dohodnout na co nejrychlejším ukončení smlouvy, ale on to odmítá. Vím, že mi teď nezbude, než mu dát výpověď. Ale nejsem si jist délkou výpovědní doby. V nájemní smlouvě jsme si domluvili měsíční výpovědní dobu. Můžu tedy nyní po nájemníkovi požadovat, aby se do měsíce vystěhoval?  Antonín R. 
                                                                                                                                    
Máte pravdu v tom, že pokud se s nájemcem na ukončení nájemní smlouvy k určitému datu nedohodnete a chcete nájem ukončit před uplynutím lhůty, na kterou byla nájemní smlouva uzavřena, je nutné dát nájemci výpověď. Bohužel výpověď z nájmu bytu není tak jednoduchý úkon, jak si pronajímatelé často myslí. K tomu, aby výpověď z nájmu bytu splňovala veškeré náležitosti, které jsou nezbytné pro její platnost, je nutné dodržet jak obsahové náležitosti zasílané výpovědi, tak výpovědní důvody, které jsou taxativně v zákoně vymezeny. Předpokládám, že jste již nájemce písemně a prokazatelně vyzval k nápravě jeho chování a mohl být tedy naplněn výpovědní důvod k ukončení nájemní smlouvy dle § 711 odst. 2 písm. a) Občanského zákoníku, tj. že nájemce nebo ti, kdo s ním bydlí, hrubě porušují přes písemnou výstrahu dobré mravy v domě. Uvádíte, že jste si v nájemní smlouvě dohodli výpovědní lhůtu v délce jednoho měsíce. Ustanovení o délce výpovědní lhůty dle § 710 odst. 2 Občanského zákoníku je kogentní, což znamená, že nemůže být dohodou účastníků změněno. Dle tohoto ustanovení nesmí být výpovědní lhůta kratší než tři měsíce a musí skončit ke konci kalendářního měsíce. I když jste se tedy s nájemcem smluvně dohodli, že výpovědní lhůta je jeden měsíc, není toto ustanovení ve smlouvě platné. Pokud se s nájemcem nedohodnete na jeho vystěhování k dřívějšímu datu, jste povinen dodržet tříměsíční výpovědní lhůtu a nemůžete nájemce nutit k tomu, aby z bytu odešel před jejím uplynutím. Ještě je třeba upozornit, že výpovědní lhůta začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé straně. Přeji vám hodně trpělivosti při řešení této nepříjemné  situace.

Radana Plevová,
Občanská poradna Charity Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace