Facebook

Poradna

Mám se soudit s vlastní matkou? 11.10.2016

V roce 2010 mi matka darovala rodinný dům s tím, že ve spodní části domu bylo pro ni zřízeno věcné břemeno užívání bytu na dožití, což byla podmínka darování. V domě ovšem dlouhou dobu nebydlí a ani zatím nehodlá bydlet. Bydlí již skoro patnáct let u svého přítele. Chtěla mít jen jistotu, že se bude mít v případě potřeby nebo na stáří kde vrátit. Spodní patro je tak neobývané a my bychom jej rádi využili pro své potřeby. Také bychom si chtěli vzít hypotéku na opravy nemovitosti, ale dům prý nesmí být zatížen břemenem. Můžeme toto břemeno pro jeho nevyužívání nějak zrušit? Nevíme, zdali by s tím matka souhlasila.      Pavlína N.

Dříve používaný termín věcné břemeno byl s příchodem nového občanského zákoníku nahrazen termínem služebnost. Ve vašem případě vycházíme z toho, že má matka zřízenou služebnost užívacího práva. Tato služebnost omezuje vás, jakožto vlastníka věci ve prospěch někoho jiného tak, že jste povinna něco strpět či se něčeho zdržet. Uvádíte, že nevíte, zdali by matka se zrušením služebnosti souhlasila, přestože byt neobývá a má jej jako pojistku. Pokud by přece jen souhlasila, tak nejjednodušší možností jak služebnost užívání bytu zrušit, je písemná dohoda mezi vámi. Tento způsob zániku služebnosti také upravuje občanský zákoník č. 89/2012 Sb., ve svém ustanovení § 1300. Písemná dohoda se předkládá příslušnému Katastrálnímu úřadu, který na jejím základě provede změnu v listu vlastnictví. Služebnost pak zaniká výmazem z veřejného seznamu. Pokud se s matkou nedohodnete, tak další možnost zrušení služebnosti probíhá soudní cestou. Můžete podat žalobu na zrušení služebnosti, pokud se domníváte, že služebnost neplní účel, ke kterému byla zřízena. V tomto případě je pak na rozhodnutí soudu, který zváží dané okolnosti a ve věci zrušení pak rozhodne. Zákon také umožňuje zánik služebnosti promlčením. Promlčení upravuje ustanovení § 623 a uvádí, že k promlčení dochází ve chvíli, kdy osoba, která je ze služebnosti oprávněná, služebnost po dobu deseti let nevyužívá. I v tomto případě je třeba obrátit se na soud s návrhem na zrušení služebnosti z důvodu promlčení. Zvažte však, zdali svou situaci nejprve neproberete s matkou a nezkusíte najít vhodný kompromis. Nejenže při soudních sporech narůstají náklady, ale je třeba zvážit i možný dopad na vaše vzájemné vztahy.

Veronika Prchalová

Občanská poradna Charity Opava

                                                                                                                        

Dotazy můžete zasílat přes internetovou poradnu na www.obcanskaporadnaopava.cz, či poradnu osobně navštívit na adrese Kylešovská 10, Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA Sdružení obrany spotřebitelů

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace