Facebook

Poradna

Jak nenaletět s nájemní smlouvou 03.06.2014

Jak nenaletět s nájemní smlouvou?

Momentálně bydlím u rodičů. Letos jsem začal pracovat, našel jsem si přítelkyni a začínám přemýšlet o samostatném bydlení. Sehnal jsem si nějaké kontakty na volné byty, ale nemám s nájmem žádné zkušenosti a nerad bych naletěl. Kamarád už jednou problémy s nájemní smlouvou měl a já bych se nerad dostal do stejné situace. Má nájemní smlouva nějaké povinné náležitosti, hlavně co se týče nového občanského zákoníku?  Radim V.

Nájemní smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci věc k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné. Nový občanský zákoník dává přednost tomu, aby platnost nájemní smlouvy nebyla nijak omezována zbytečnými formálními podmínkami a aby byla považována za spíše platnou než neplatnou. Smlouva o nájmu bytu sice stále vyžaduje písemnou formu, ale pokud uzavřena písemně nebude, pronajímatel nemá právo namítnout vůči nájemci neplatnost smlouvy z důvodu chybějící písemné formy. Podle nového občanského zákoníku dále zcela postačuje, je-li mezi stranami shoda na předmětu nájmu a na tom, že za jeho užívání náleží pronajímateli úplata. Hlavní povinností nájemce zůstává povinnost platit za užívání bytu nájemné. Není–li v nájemní smlouvě dohodnuta jeho výše, pronajímatel má právo požadovat nájemné v takové výši, jaká je v den uzavření smlouvy v místě obvyklá pro nový nájem obdobného bytu za obdobných podmínek. To samé platí pro případy, kdy si strany neujednají výši plateb souvisejících s užíváním bytu (např. vytápění, voda apod.).  V předchozí právní úpravě bylo například vyžadováno, aby smlouva obsahovala přesné označení bytu, jeho příslušenství, rozsah užívání a výši nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu (případně jejich výpočet). Chyběla-li některá z těchto náležitostí, byla smlouva neplatná. Tento formalismus nový občanský zákoník odstraňuje. Smluvní volnost při uzavírání nájemních smluv je však zákonem omezena ve prospěch nájemců bytů. Pokud si při uzavírání nové nájemní smlouvy nebudete jistý zněním některého z bodů, můžete se před jejím podpisem obrátit na Občanskou poradnu.

Romana Najvertová,

Občanská poradna Charity Opava

Dotazy můžete zasílat přes internetovou poradnu na www.obcanskaporadnaopava.cz, či poradnu osobně navštívit na adrese Kylešovská 10, Opava

Soubory ke stažení

9 kB

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace