Facebook

Poradna

Změny v roce 2012: co přinese zavádění sociální reformy

Jako každým rokem, i letos přichází mnoho změn, které nám zákonodárci připravili na začátek nového roku. Na letošek si ovšem dali záležet, protože se do bude do praxe zavádět sociální reforma I, která nenechala kámen na kameni a změnila, co se dalo. Zda se jedná o změny pozitivní, či nikoli, teprve ukáže čas. Na následujících řádcích se zaměříme na  rodičovský příspěvek, který se mění výrazně a také na další změny, týkající se příspěvku na péči, sociálního příplatku a změn pro nezaměstnané.

První změna je hlavně organizační. Nově se sjednocuje rozhodování a administrace dávek hmotné nouze, příspěvku na péči, dávek pro osoby zdravotně postižené spolu s dávkami státní sociální podpory pod Úřad práce ČR.

Co se týče změn v rodičovském příspěvku, ty jsou následující:  od ledna 2012 mohou rodiče pružně volit délku pobírání rodičovského příspěvku a jeho výši podle aktuální sociální situace rodiny. Celkem mohou vyčerpat až 220 000 korun. Ruší se tedy současný třírychlostní model, přičemž maximální délka pobírání rodičovského příspěvku je stále do 4 let věku dítěte. V případě, že alespoň jeden z rodičů má nárok na dávku peněžité pomoci v mateřství, je možné pružně měnit jednou za tři měsíce výši rodičovského příspěvku, avšak jeho výše nesmí přesáhnout 70 % procent třicetinásobku denního vyměřovacího základu, nejvýše 11 500 korun za měsíc. Pokud však ani jeden z rodičů nemá nárok na peněžitou pomoc v mateřství, výše rodičovského příspěvku zůstává stejná jako při nynější čtyřleté, pomalejší variantě čerpání. Tyto změny se však netýkají osob, jimž vznikl nárok na rodičovský příspěvek před 1. lednem 2012. Rodič se v takovém případě může sám dobrovolně rozhodnout, zda bude čerpat příspěvek podle nové či staré úpravy.

Za výrazně pozitivní lze považovat uvolnění podmínek pro umísťování děti do jeslí a školky. Nově mohou děti starší dvou let navštěvovat předškolní zařízení neomezeně (platí pouze za předpokladu, že rodič přejde na novou právní úpravu platnou od 1. ledna 2012) a u dětí mladších dva roky se zavádí jednotné konto 46 hodin měsíčně, aniž by rodič ztratil nárok na rodičovský příspěvek.

Od ledna dochází ke zvýšení příspěvku na péči pro osoby od 1 do 18 let ve II. stupni závislosti z 5 na 6 tisíc korun. Ovšem od nového roku  se bude dětem se zdravotním postižením starším 1 rok vyplácet pouze jedna dávka - buď rodičovský příspěvek, nebo příspěvek na péči. Souběh obou příspěvků již nebude možný. Změny se dotkly také posuzování stupně závislosti. Nově se bude posuzovat jen 10 oblastí každodenního života člověka, namísto dnešních  36 úkonů ve 129 činnostech.

Dále byl od 1. ledna 2012 plně zrušen sociální příplatek a částečně jej bude nahrazovat možnost příjemce dávky příspěvku na péči, kterými jsou rodič nezaopatřeného dítěte nebo nezaopatřené dítě, požádat o jeho zvýšení až o 2 tisíce korun, pokud příjem rodiny nebude dosahovat částky dvojnásobku životního minima.

Další velká část změn čeká také uchazeče o zaměstnání, evidované na Úřadu práce. Nově má nárok na podporu v nezaměstnanosti osoba, která v posledních dvou letech získala alespoň   12 měsíců důchodového pojištění. Novela však konečně řeší problém s odstupným a odkladem vyplácení podpory. Zatímco ve staré úpravě nebyla podpora vyplácena po dobu, za které náleželo odstupné, a to i přesto, že jej zaměstnavatel ve skutečnosti nezaplatil, nově Úřad práce v takovémto případě vyplatí kompenzaci ve výši 65 % odstupného a sám ji poté bude vymáhat po zaměstnavateli. Dále se od 1. ledna pro uchazeče o zaměstnání, kteří jsou vedeni v evidenci nepřetržitě déle než dva měsíce, zavádí nabídka veřejné služby v rozsahu až 20 hodin týdně. Jestliže uchazeč bez vážného důvodu odmítne nabídku, bude vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání. Dle vyjádření MPSV veřejná služba nebude znamenat jen úklid veřejných prostranství a komunikací, ale třeba i práci v nemocnicích a jiných veřejných budovách, ve školství, v oblasti životního prostředí a ochrany zvířat, v sociální, charitativní, sportovní oblasti apod. A dále by se v první fázi měla veřejná služba týkat pouze osob, které se nacházejí v hmotné nouzi a zároveň jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než jeden rok.

 Vzhledem k tomu, že Ministerstvo práce a sociálních věcí zřejmě očekává se zavedením nových pravidel možné dotazy kvůli případným nejasnostem, je pro tazatele k dispozici infolinka na telefonním čísle 844 844 803, kde budou pracovníci Call centra ochotni tyto dotazy zodpovědět.

 Pokud budete mít zájem o bližší informace, můžete se také obrátit na pracovníky Občanské poradny Charity Opava.

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace