Facebook

Poradna

Změny exekučního řádu od 1. listopadu 2009

Dne 1. listopadu 2009 nabyl účinnosti zákon 286/2009 Sb., jimž došlo k výrazné změně exekučního řádu. Dle důvodové zprávy mělo být základním cílem této novely zkvalitnit činnost v rámci exekučního řízení, převést na exekutory nerozhodovací administrativu, kterou byly zatíženy soudy, zjednodušit nařizování exekucí a přispět tak k větší ochraně věřitelů před dlužníky.

A jaké podstatné změny tedy tato novela přinesla?

1. Změny v nařizování exekucí
Exekuční řízení se nově od 1. listopadu 2009 zahajuje pouze podáním návrhu soudnímu exekutorovi, tedy již nikoliv soudu. Soudní exekutor sám rovněž dbá na to, aby návrh na nařízení exekuce obsahoval všechny stanovené náležitosti a aby nebyl nesrozumitelný nebo neurčitý. V případě, že jsou zjištěny nedostatky v návrhu, exekutor vyzve navrhovatele, aby návrh opravil nebo doplnil a nebude-li v určené lhůtě návrh řádně opraven či doplněn a v řízení nebude možné pro tento nedostatek pokračovat, soud sám nebo na návrh exekutora exekuční řízení zastaví.
Exekutor po podání návrhu následně ve lhůtě 15 dnů požádá soud o udělení pověření k provedení exekuce. Neobsahuje–li návrh oprávněného všechny stanovené náležitosti nebo je nesrozumitelný nebo neurčitý, běží tato lhůta až ode dne doručení opraveného nebo doplněného návrhu, popřípadě exekučního titulu exekutorovi.

V případě, že jsou splněny všechny zákonem stanovené předpoklady pro nařízení exekuce, exekuční soud usnesením nařídí exekuci. V opačném případě návrh zamítne.

2. Změny ve způsobech provedení exekuce
Novelou byla zavedena priorita způsobu exekuce přikázáním pohledávky, srážkami ze mzdy nebo zřízením exekutorského zástavního práva. Má-li povinný dostatek prostředků na účtu, nemůže exekutor zvolit jiný způsob exekuce, tedy prodej movitých věcí a nemovitostí nebo prodej podniku.
Dále byla upravena přiměřenost rozsahu postihovaného majetku,a to tak, že exekuce nesmí sloužit k omezení povinného ve větší než nezbytné míře. Zvolený způsob musí vždy směřovat proti majetku, který svou hodnotou odpovídá výši vymáhaných nároků.

3. Ochrana třetích osob při exekuci
Nově se do exekučního řádu zavádí institut vyškrtnutí věci ze soupisu. Povaha tohoto institutu spočívá v tom, že sepsal-li exekutor věc, patřící třetí osobě, může tato osoba podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. Návrh lze podat do 15 dnů ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o soupisu věci u exekutora, který věc pojal do soupisu. Opožděný návrh exekutor odmítne, jinak je o něm povinen rozhodnout do 15 dnů od jeho doručení. Důkazní břemeno, dokládající vlastnictví věci, je na vlastníkovi věci (navrhovateli). Kromě tohoto exekutor vždy vyškrtne věc ze soupisu, souhlasí-li s tím oprávněný. Do doby, než bude rozhodnuto o návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu, nemůže exekutor věc prodat.

Jestliže exekutor nevyhověl, byť jen zčásti, včas podanému návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu, může navrhovatel podat exekučnímu soudu do 15 dnů od doručení rozhodnutí žalobu na vyloučení dotyčné věci z exekuce (tzv. vylučovací či excindační žaloba). O možnosti podat vylučovací žalobu musí být navrhovatel exekutorem informován. Tuto žalobu je oprávněn podat vlastník věci, přičemž žalovaným je věřitel, jehož pohledávka je v daném řízení exekučně vymáhána. V žalobním návrhu musí být přesně označeny jednak věci, popř. jiné majetkové hodnoty, jejichž vyloučení z exekuce se žalobce domáhá, jednak i exekuční řízení, jehož se vyloučení týká (uvedením spisové značky a soudu, u něhož je řízení vedeno).Po dobu řízení o vylučovací žalobě nelze sepsané movité věci prodat. Skutečnosti, které jsou důvodem k vyloučení majetku z exekuce, tvrdí a prokazuje žalobce.

4. Další podstatné změny
  • návrh na zastavení exekuce se podává u pověřeného exekutora do 15 dní ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o důvodu zastavení exekuce
  • nově se zavádí, že i když oprávněný nesložil zálohu na náklady exekuce, exekutor exekuci nezastaví, jde-li o exekuci na výživné pro nezletilé dítě
  • je jasně stanovena lhůta, v rámci které je exekutor povinen vyplatit vymožené peníze. Tato lhůta je 30 dnů od doby, kdy peněžité plnění obdržel, nedohodnou-li se jinak. Vymožené částečné plnění vyplatí oprávněnému , nedohodl-li se s ním jinak, ve stejné lhůtě v případě, kdy toto nevyplacené částečné plnění převyšuje částku 1 000 Kč.
  • Nově existuje výjimka ze zákazu nakládání s majetkem povinného. To znamená, že povinný bude moci na základě souhlasu exekutora prodat část majetku, která byla exekucí postižena, pokud tento prodej bude sloužit ke splnění povinnosti vymáhané exekucí.

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA Sdružení obrany spotřebitelů

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace