Facebook

Poradna

Změna v posuzování invalidních důchodů od 1. ledna 2010

Od 1.ledna 2010 existují tři stupně invalidity a invalidní důchod ve třech dávkových pásmech. Zavádí je zákon č. 306/2008 Sb., který novelizuje současný zákon o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb.  Nový právní předpis stanovil, že pojištěnec je invalidní, jestliže mu kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu poklesla pracovní schopnost nejméně o 35 %.

Na míře poklesu pracovní schopnosti závisí stupeň invalidity:
 • 1. stupeň se týká pojištěnců, jejichž pracovní schopnost poklesla nejméně o 35 %, nejvíce však o 49 %.
 • Invalidita 2. stupně znamená pokles pracovní schopnosti nejméně o 50 %, nejvíce však o 69 %.
 • Nejtěžší, tj. 3. stupeň invalidity se týká těch pojištěnců, kterým poklesla pracovní schopnost nejméně o 70 %.

Zákon o důchodovém pojištění také nově od 1. ledna 2010 zavádí transformaci invalidního důchodu v důchod starobní při dosažení 65 let věku.
Rovněž chrání stávající poživatele invalidních důchodů v případě, že při první kontrolní lékařské prohlídce invalidity konané po 1. lednu 2010 dojde ke změně stupně invalidity, a to tak, že byl-li plný invalidní důchod přiznán před 1. lednem 2010 a při první kontrolní lékařské prohlídce konané po roce 2009 je zjištěn takový stupeň invalidity, který má za následek snížení výše invalidního důchodu, sníží se výše invalidního důchodu až od třinácté splátky tohoto důchodu splatné po dni konání této prohlídky. Byl-li částečný invalidní důchod přiznán před 1. lednem 2010 a při kontrolní lékařské prohlídce konané po roce 2009 je zjištěn takový stupeň invalidity, který by měl za následek snížení výše invalidního důchodu, náleží invalidní důchod v dosavadní výši.

Podle právních předpisů účinných do 31. prosince 2009 se bude nadále posuzovat invalidita za dobu před 1. lednem 2010.

Hodnocení invalidity dle jednotlivých stupňů
U invalidity 1. a 2. stupně se nově hodnotí využití zachované pracovní schopnosti. Stanovuje se, zda je pojištěnec schopen vykonávat výdělečnou činnost jen:
 • s podstatně menšími nároky na tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti,
 • s podstatně menšími nároky na kvalifikaci a
 • v podstatně menším rozsahu a intenzitě.
Za podstatně menší nároky, rozsah nebo intenzitu se u invalidity 1. stupně považuje snížení alespoň o třetinu, u invalidity 2. stupně alespoň o polovinu. Pokud není pojištěnec schopen pokračovat v předchozí výdělečné činnosti, není schopen využít dosaženého vzdělání, zkušeností a znalostí z předchozí výdělečné činnosti, pak se posoudí, zda je schopen rekvalifikace na jiný druh výdělečné činnosti.

Při uznání invalidity třetího stupně, tzn. v případě poklesu pracovní schopnosti nejméně o 70 %, je lékař referátu lékařské posudkové služby povinen stanovit, zda je pojištěnec schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek. V posudkové praxi to znamená zvážit, zda pojištěnec invalidní ve 3. stupni je za uvedených zcela mimořádných podmínek schopen pracovat.

Transformace dříve přiznaných invalidních důchodů
Od 1. ledna 2010 nedochází v souvislosti s novou právní úpravou k odnětí ani ke změně výše dosavadních plných a částečných invalidních důchodů. Mění se pouze označení, a to následujícím způsobem:
 • plný invalidní důchod, na který vznikl nárok před 1. lednem 2010, ve výši, v jaké náležel k 31. prosinci 2009, se od 1. ledna 2010 považuje za invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně,
 • částečný invalidní důchod, na který vznikl nárok před 1. lednem 2010, se ve výši, v jaké náležel k 31. prosinci 2009, považuje od 1. ledna 2010 za invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně, byl-li důvodem částečné invalidity pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti nejméně o 50 %,
 • za invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně se považují ostatní částečné invalidní důchody, které nejsou uvedeny v předchozím bodě.

Námitkové řízení
Od 1. ledna 2010 se zavádí institut námitek s cílem umožnit přezkoumání rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) ještě před soudním přezkumem podle soudního řádu správního. Řízení o námitkách je správní řízení zahajované na základě podání písemných námitek jako řádného opravného prostředku proti rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení ve věcech důchodového pojištění. Námitky se podávají orgánu sociálního zabezpečení, který rozhodnutí vydal do 30 dnů ode dne jeho oznámení. Posuzovaní zdravotního stavu pro účely tohoto řízení je v pravomoci ČSSZ. Řízeni o námitkách musí byt vedeno odděleně od rozhodování orgánu sociálního zabezpečení v prvním stupni. Institut námitek v důchodových věcech nenahrazuje přezkum rozhodnutí ve správním soudnictví. Před případným podáním žaloby je třeba tento řádný opravný prostředek vyčerpat.
.
Literatura:
 1. Letáček MPSV – Invalidní důchody: Změny v posuzování invalidity od 1. ledna 2010
 2. zákon 155/1995 Sb. v platném znění a komentář k tomuto zákonu

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA Sdružení obrany spotřebitelů

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace