Facebook

Poradna

Přišla změna v nájmech, od listopadu 2011

Prvního listopadu 2011 nabyla účinnosti novela občanského zákoníku, týkající se nájmu bytu. Podle odborníků na bytové právo tato novela představuje největší zásah do vztahů mezi nájemníkem a pronajímatelem od tzv. velké novely na počátku 90. let. Jedná se zejména o zpřísnění pravidel pro nájemníky a zároveň posílení práv pronajímatelů. První velká část novely nabyla účinnosti již v květnu 2011 a týkala se sjednávání nájemného po ukončení deregulace. Na dalších řádcích jsou stručně popsány nejdůležitější změny, které se vás mohou ve větší či menší míře týkat.

Relativně velká část změn se týká oznamovací povinnosti nájemce vůči pronajímateli. Dosud října 2011 bylo povinností nájemců oznámit pouze změny v počtu osob v bytě. Nově to jsou také i další údaje, mimo jiné například uzavření manželství nebo přechod nájmu. 
Za tímto účelem je nutné, aby pronajímatel zjistil počáteční stav těchto údajů. Povinnost tyto počáteční údaje sdělit však byla pouze v případě, že pronajímatel nájemce vyzval ke sdělení těchto údajů ve lhůtě dvou měsíců od účinnosti zákona, tj. do konce roku 2011. Nesdělení těchto údajů na základě výzvy může být považováno za hrubé porušení povinností nájemce a může tak založit výpovědní důvod.

Stále zůstává povinností nájemce oznamovat pronajímateli změny v počtu, jménech, příjmeních a datech narození osob v bytě a tady dochází ke zpřesnění v tom, že je nutné tak učinit v případě, kdy lze mít za to, že tato změna potrvá déle než dva měsíce. Ale nově pokud toto oznámení  neučiní ani do dvou měsíců (dosud to byl 1 měsíc) ode dne, kdy změna nastala, poruší v podstatě hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu bytu. Toto hrubé porušení povinnosti může být důvodem k výpovědi z nájmu bytu bez přivolení soudu.

Dále do prvního listopadu nebylo možné užívat v nájemním bydlení institut, týkající se prodloužení nájmu podle § 676 odst. 2 OZ, tzn. že pokud bude byt užíván i po skončení nájmu a pronajímatel nepodá návrh na vyklizení u soudu do 30 dnů, obnoví se nájemní smlouva za stejných podmínek. U nájmu na dobu delší než jeden rok, se nájem prodlužuje o jeden rok. Nyní je možné si takové prodloužení nájmu výslovně sjednat v nájemní smlouvě.

Nově není možný přechod nájmu v situaci, kdy dojde nájemcem k opuštění společné domácnosti, ale pouze v důsledku smrti nájemce. V takovém případě nájem přejde na osobu, která žila v bytě s nájemcem ke dni jeho smrti ve společné domácnosti a nemá vlastní byt. Pokud se nebude jednat o osobu blízkou, přejde právo nájmu jen, pokud pronajímatel s jejím bydlením vyjádří písemný souhlas. Dále je nově upraveno, že nájem bytu po jeho přechodu skončí nejpozději uplynutím dvou let od okamžiku přechodu nájmu. Toto se netýká osob starších 70 let a osob nezletilých. 

Dále novela přináší právo pronajímatele výslovně si sjednat v nájemní smlouvě, že bude vyžadován jeho souhlas s přijetím dalších osob do bytu. Toto však neplatí pro osoby blízké a další případy zřetele hodné. Takové ujednání však součástí nájemní smlouvy být nemusí a záleží jen na pronajímateli a nájemci, zda si takovéto ujednání do nájemní smlouvy dají či nikoli.

Novela také zavádí povinnost nájemce oznámit pronajímateli předem svoji dlouhodobou nepřítomnost v bytě a současně označit osobu, která po dobu jeho nepřítomnosti zajistí možnost vstupu do bytu, pokud to bude nezbytně nutné.

Novela dále umožňuje, aby si pronajímatel a nájemce v nájemní smlouvě sjednali podmínky pro nakládání s kaucí. Dosud bylo toto ustanovení kogentní, tedy, že zákonné znění bylo závazné a nebylo možné se od něj odchýlit ani dohodou stran. Zůstává však to, že kauce nesmí být vyšší než trojnásobek nájmu a záloh.

Pokud budete mít zájem o bližší informace, můžete se obrátit na pracovníky Občanské poradny Opava.

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace