Facebook

Poradna

Novinky v dluhové problematice od 1. ledna 2013

Jako každým rokem, tak i letos nám naši zákonodárci připravili řadu změn, účinných úderem nového roku. Změny se v letošním případě týkají zejména dluhové problematiky. Níže se tedy věnujeme důležitým změnám, které se osob s dluhy jistě dotknou a některé z nich mohou představovat vážný zásah do finanční situace mnoha rodin.

1)    Exekutorský zápis již není exekučním titulem
První změna se dotkla exekutorských zápisů. Stále se jedná sice o zápis o dohodě mezi dlužníkem a věřitelem, kde se dlužník zaváže, že splní svou pohledávku, vyplývající ze závazkového právního vztahu. Nově však exekutorský zápis vypadl z tzv. přímo vykonatelných exekučních titulů, na základě kterých by mohla být nařízena exekuce či výkon rozhodnutí ve prospěch věřitele, aniž by se věřitel nejdříve musel obrátit na soud. Pokud by se tedy jednalo o exekutorský zápis, sepsaný po 1. lednu 2013, je věřitel nově nucen nejdříve řešit věc soudní cestou. Nemůže se tedy přímo obrátit na exekutora s návrhem na nařízení exekuce. U exekutorských zápisů sepsaných do 31.12.2012 se však o exekuční titul jedná, jelikož platí předchozí právní úprava.

2)    Věřitel je povinen dlužníkovi zaslat tzv. předžalobní upomínku
Další změna se týká povinnosti upozornit dlužníka, že se věřitel chystá řešit svou pohledávku za dlužníkem soudní cestou. Věřitel není povinen dlužníka upozorňovat na to, že svůj dluh nesplácí či že něco neuhradil. Nově by však měl dlužníkovi zaslat nejméně 7 dnů před podáním žaloby výzvu k plnění (tzv. předžalobní upomínku). Tu je povinen věřitel zaslat na adresu k doručování či na věřiteli poslední známou adresu dlužníka. Pokud tak neučiní, zůstává mu právo žalobu k soudu podat, ale nemá v souladu se zněním § 142a občanského soudního řádu nárok na přiznání náhrady nákladů řízení proti žalovanému. To neplatí pouze ve výjimečných případech, jsou – li pro to důvody hodné zvláštního zřetele.
Stále je však nutné apelovat na dlužníky, aby si přebírali doručené písemnosti, zajistili si doručování písemností na adresu, na které se nyní zdržují a také prokazatelně hlásili věřiteli všechny změny bydliště. Jedná se totiž o významný nástroj pro včasné řešení situace a případnou obranu dlužníka proti nepoctivým věřitelům. Věřitel má dle znění ustanovení povinnost výzvu ke splnění dluhu pouze zaslat, nikoliv již prokazatelně doručit. I přesto se jedná o výrazný posun kupředu oproti předchozí úpravě, jehož snahou je podnítit řešení závazků mimosoudní cestou, zvlášť u závazků, na které dlužník skutečně pouze pozapomněl a je schopen a ochoten je uhradit či má zájem o domluvu s věřitelem. Tato nová úprava by tak mohla odstranit zbytečnou soudní agendu, tj. soudní spory, které by soud nemusel řešit, kdyby se dlužník o povinnosti něco uhradit dozvěděl před soudním řešením věci.

3)    Nová praxe při vymáhání dluhů ve společném jmění manželů – lze postihnout mzdu i účet manžela dlužníka

Velmi výraznou změnou je nově zavedená možnost v rámci vymáhání dluhů, vzniklých za trvání manželství i jen některému z manželů a patřících tak do společného jmění manželů. V rámci exekučních řízení či výkonů rozhodnutí těchto výše uvedených závazků bude nově možné postihnout účet na jméno druhého z manželů či jeho příjem srážkami ze mzdy. Před prvním lednem 2013 tento způsob vymáhání dluhů nebyl možný. Dosud totiž v případech, kdy na půjčce byl podepsán pouze jeden z manželů a dluh vznikl za dobu  manželství a je součástí společného jmění manželů, bylo možné srážet pouze osobě uvedené na půjčce (povinnému). To již tedy neplatí a v případě takovéhoto dluhu, může být exekučně sráženo i z příjmů či může dojít k „zabavení“ účtu manžela dlužníka.  Manžel dlužníka se však za této situace stává účastníkem řízení, aby se mohl proti tomuto způsobu vymáhání ohradit a případně vznést zákonné obranné prostředky.  

Dle posledních informací by se tato nová možnost vymáhání měla aplikovat pouze na řízení zahájené po 1. lednu 2013. Výklad je ovšem nejasný a je možné, že některé exekutorské  úřady budou tuto možnost využívat i u probíhajících řízení, zahájených před 1. lednem 2013. V takovém případě je možné se pokusit podat návrh na zastavení exekuce. Zde však doporučujeme obrátit se na odborníka se žádostí o pomoc při sepsání takovéhoto návrhu.

4)    Zvýšení nezabavitelných částek pro rok 2013

Od 1. 1. 2013 došlo k poměrně významnému zvýšení základní nezabavitelné částky pro  jednotlivce, která je důležitá pro výpočty srážek ze mzdy povinného a nyní i manžela povinného. Nezabavitelná částka je tedy pro rok 2013 ve výši 6064,66 Kč. Zvýšila se také nezabavitelná částka na vyživovanou osobu, která pro rok 2013 činí 1516,16 Kč.

5)    Nový způsob vymáhání – exekuce pozastavením řidičského oprávnění
Od nového roku byl také „vytvořen“ nový způsob vymáhání pohledávek pro dlužné výživné na nezletilé dítě, a to exekucí pozastavením řidičského oprávnění. Tento nový způsob lze využívat ovšem pouze v exekučních řízeních, nikoliv v rámci výkonů rozhodnutí. Po dobu pozastavení řidičského oprávnění bude mít jeho držitel, zákaz řídit motorová vozidla.
Exekutor zruší exekuční příkaz pozastavením řidičského oprávnění v případě, kdy dlužník prokáže, že k uspokojování základních životních potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, nezbytně své řidičské oprávnění potřebuje, nebo také v případě, že dlužník uhradí nedoplatek na výživném pro nezletilé dítě.

Exekuce pozastavením řidičského oprávnění by se měla dle našich informací vztahovat pouze na exekuce nařízené po 1. lednu 2013.

6)    Změny v nařizování exekucí – proti usnesení o nařízení exekuce již nebude moci se odvolat
Do 31.12.2012 bylo možné proti usnesení o nařízení exekuce ve lhůtě 15 dnů  podat, byly-li k tomuto dány důvody, opravný prostředek, a to odvolání. Od 1. ledna 2013 již není možné se proti samotnému usnesení o nařízení exekuce bránit odvoláním, nýbrž je nutné, pokud bude třeba se proti nařízení exekuce bránit, využít jiný obranný prostředek občanského soudní řádu, a to návrh na zastavení exekuce dle § 268 občanského soudního řádu.

7)    Nová možnost pro dlužníky - spojování exekučních řízení
Novela exekučního řádu zavedla povinnost exekutora spojovat exekuční řízení, která jsou u něj vedena jedním věřitelem (oprávněným) proti jednomu  dlužníkovi (povinnému). V případě, že takto exekutor neučiní, je možné, aby povinný se sám pokusil zaslat žádost   příslušnému exekutorovi na spojení exekucí, příp. následně podal podnět orgánům dohlížejícím nad exekuční činností.

Za určitých okolností lze také spojit exekuce, které jsou vedeny různými oprávněnými (věřiteli) proti jednomu povinnému u jednoho či i více exekutorů, případně exekuce vedené jedním oprávněným u více exekutorů. O tom, zda se tyto exekuce spojí, rozhoduje na návrh povinného exekuční soud (soud, který vydal usnesení o nařízení exekuce). Soud v takovém případě mimo jiné zkoumá, zda je toto spojení v zájmu hospodárnosti, vzhledem ke stavu exekučního řízení a zda se tato řízení ke spojení hodí.

Pokud dojde ke spojení exekucí, které byly vedeny původně u více exekutorů, má exekutor, který dále exekuci nepovede, právo na náhradu účelně vynaložených  hotových výdajů.

8)    Nová lhůta pro dobrovolné splnění vymáhané povinnosti
Od ledna 2013 je exekutor povinen zaslat vyrozumění o zahájení exekuce společně s výzvou k dobrovolnému splnění vymáhané povinnosti. Nejpozději musí být toto vyrozumění zasláno spolu s prvním exekučním příkazem. Nově se prodloužila lhůta k dobrovolnému splnění povinnosti, a to na 30 dnů. Pokud dlužník v této delší lhůtě vymáhanou částku  uhradí, má za určitých okolností nárok na snížené náklady exekuce. Tyto snížené náklady, resp. záloha na tyto náklady, jsou již uvedeny ve výzvě a je nutné je uhradit spolu s vymáhaným nárokem. Nestačí tedy uhradit pouze samotnou dlužnou částku, ale i její veškeré příslušenství, tedy i zálohu na snížené náklady exekuce a náklady oprávněného.

Výše uvedené změny pro dlužníky, a nejen pro ně, jak si dovolujeme tvrdit, nejsou příliš pozitivní a mají spíše postihující charakter. O to více platí zásada, že je nutné problémy s dluhy řešit včas, co nejdříve, a nezapomínat plnit své povinnosti a hájit svá práva.


Lucie Vehovská
Občanská poradna Opava

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace