Facebook

Poradna

Kdy je možné uzavřít dohodu o ukončení pracovního poměru a nepřijít o vyšší podporu v nezaměstnanosti ?

Od 1. ledna 2011 došlo k novelizaci zákona o zaměstnanosti, kdy dojde ke snížení podpory v nezaměstnanosti u těch zaměstnanců, kteří ukončí svůj pracovní poměr bez vážného důvodu. Důvody, které jsou považovány za vážné jsou vyjmenovány v § 5 písm.c) zákona o zaměstnanosti.
 
Jsou to:
1.      nezbytná osobní péče o dítě ve věku do 4 let,
2.      nezbytná osobní péče o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost)3a), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,
3.      docházka dítěte do předškolního zařízení a povinná školní docházka dítěte,
4.      místo výkonu nebo povaha zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,
5.      okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 zákoníku práce,
6.      zdravotní důvody, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s úřadem práce při zprostředkování zaměstnání, nebo
7.      jiné vážné osobní důvody, například etické, mravní či náboženské, nebo důvody hodné zvláštního zřetele.
 
Proto začalo docházet k situacím, kdy se zaměstnanci obávali uzavírat dohodu o ukončení pracovního poměru právě z důvodu, že jim poté bude náležet nižší podpora v zaměstnanosti, a to ve výši 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku.
Nově se však vyjádřilo Ministerstvo práce a věcí k ukončování pracovního poměru dohodou takto: „Snížení podpory v nezaměstnanosti se týká pouze těch případů, kdy uchazeč o zaměstnání ukončí zaměstnání bez vážného důvodu. Vážné důvody, ke kterým je nutno přihlédnout při posuzování nároku na podporu v nezaměstnanosti, jsou uvedeny v § 5 písm. c) zákona o zaměstnanosti. Nadbytečnost zaměstnance v důsledku rozhodnutí zaměstnavatele o snížení stavu zaměstnanců nebo jiných organizačních změnách je vážným důvodem hodným zvláštního zřetele podle § 5 písm. c) bod 7 zákona o zaměstnanosti, neboť je to důvod zaměstnancem nezaviněný a na jeho vůli nezávislý. Pokud bude poslední pracovní poměr uchazeče o zaměstnání ukončen dohodou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem na základě organizačních změn u zaměstnavatele, nebude se na něj tato snížená sazba podpory v nezaměstnanosti 45% průměrného měsíčního čistého výdělku vztahovat.“
Zaměstnanci, kteří tedy uzavřenou dohodu o ukončení pracovní poměru z důvodu nadbytečnosti, v případech, kdy existuje rozhodnutí o snížení stavu zaměstnanců či jiných organizačních změnách u zaměstnavatele, se dle tohoto vyjádření již nemusí bát, že jim bude podpora v nezaměstnanosti vyplácena v nižší výši.

Naši partneři

Moravskoslezský kraj Úřad práce Statutární město OPAVA

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by Core Trade s.r.o. © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace